FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Een nieuw verhaal voor het Forum voor Amateurkunsten

De jaarlijkse subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten wordt stopgezet vanaf 1 januari 2019. Een grote ommezwaai, maar niet geheel onverwacht. Het Vlaamse Regeerakkoord stelde nl. dat culturele steunpunten tegen het licht moesten worden gehouden, om overlap in taken te vermijden. Bovendien vindt deze regering overheidssteun voor belangenbehartigers niet vanzelfsprekend. Het Forum voor Amateurkunsten kwam zo twee keer in het vizier. De voorbije maanden timmerden team en bestuur aan een nieuw toekomstpad. Een deel van de opdrachten wordt overgedragen naar een nieuw steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. Beleid en belangenbehartiging komen onder de vleugels van De Federatie, aanspreekpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurwerk

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk zit intussen in de laatste rechte lijn. Het uitvoeringsbesluit komt nog dit (late) najaar op de Vlaamse regering. Concreet voorziet het decreet in drie instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:
§ meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
§ de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
§ werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Kiezen lokale besturen voor kunst? Tips om nog eens aan de kar te duwen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Een belangrijke periode breekt aan, voor de nieuwe bestuursploegen van steden en gemeenten én voor burgers die inhoudelijk hun stem willen laten horen. Tips om je cultuurboodschap extra in de verf te zetten en van kunstbeoefening sàmen een hot topic te maken komende legislatuur!

Ga aan de slag met jouw lokale, muzikale helden!

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert Poppunt samen met iedereen in Vlaanderen en Brussel die het wil horen de vierde editie van Lokale Helden. Goesting om je eigen Lokale Helden-evenement te organiseren? Poppunt zorgt voor inspiratie, de nodige praktische begeleiding en voor een stevige nationale communicatiecampagne!

oproep culturele samenwerking Vlaamse gemeenschap en Duitstalige gemeenschap

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vindt eenmaal per kalenderjaar een gezamenlijke projectoproep plaats. Het doel van de gezamenlijke projectoproep is het bevorderen van culturele samenwerking. De oproep staat open voor de culturele operatoren uit de twee gemeenschappen.

Projectoproep podiumkunsten voor een jong publiek

Kunstenaars of culturele organisaties uit Vlaanderen die een samenwerking opzetten met een partnerorganisatie uit Québec kunnen een financiële ondersteuning aanvragen voor projecten, partnerschappen en voorstellingen in de podiumkunsten voor een jong publiek. De ondersteuning voor het project aan Vlaamse zijde bedraagt maximaal 15.000 euro. De aanvraag moet uiterlijk op 15 januari 2019 worden ingediend.

HET WARMSTE ORKEST

Een orkest voor én door vrouwen. Daarmee gaat VLAMO in samenwerking met Think Pink de strijd aan tegen borstkanker. Met drie concerten in het najaar willen we onze bijdrage leveren tijdens de Warmste Week. Het orkest krijgt stilaan vorm en ook de dirigente is bekend, namelijk Mieke de Meyer.

CULTUURFORUM 2020 - 15 januari 2019 - Vilvoorde

Vlaams minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz nodigt naar jaarlijkse traditie de cultuursector uit op het Cultuurforum. Ook de jeugdsector is dit jaar van harte welkom op deze dag, waar een open en intersectorale dialoog centraal zal staan.

Theatervoorstelling Komt Op/Gaat af

In 2002 vindt auteur en theatermaker Nico Boon een boek op de rommelmarkt. Het is een boek met foto’s van de Amerikaanse fotografe Margaret Bourke-White. De oorlogsfoto’s inspireren hem voor zijn eerste solo aan het RITCS. Die solo is een kantelpunt. Nu, zeventien jaar later, is het verhaal van de fotografe de voedingsbodem voor zijn tweede solovoorstelling Komt op/Gaat af.

seminarie conflict matters in arts & culture - 18 december - antwerpen

Het debat over dekolonisering en democratisering van de kunsten verhit de kunsten- en culturele sector. Vanuit de idee ‘Conflict Matters’ omarmen en organiseren we in dit seminarie de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector te versterken. Vandaag wordt op een gepolariseerde manier met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk een conflictmoeheid ervaren. Maar Conflict does matter, is constructief, geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een continuë vernieuwing.

hou mij op de hoogte via nieuwsbrief amateurkunsten

met de steun van de vlaamse overheid
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN